652737

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) “Eşitlik Yerelde Başlar” çalıştayının ikincisini düzenledi. İmza töreninin gerçekleştiği çalıştayın teması Teması “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kadın İstihdamı, Kadına Yönelik Şiddet, Kadın Çalışmaları olarak belirlendi.

 

 

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu “Eşitlik Yerelde Başlar” çalıştayının ikincisini düzenledi. Antalya’da gerçekleşen çalıştayın ardından Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun sonuç bildirgesinde şu ifadeler kullanıldı: 

 

“Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) tarafından ilki 18-20 Kasım 2021 tarihlerinde İzmit Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Eşitlik Yerelde Başlar” çalıştay serisinin ikincisi 17-19 Kasım 2022 tarihinde Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. Teması “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kadın İstihdamı, Kadına Yönelik Şiddet, Kadın Çalışmaları” olarak belirlenen çalıştaya TKDF Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı Protokolü’nü imzalayan belediyeler katılmıştır.

 

Çalıştay kapsamında TKDF tarafından 53 imzacı belediyeden katılımcılara “Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) C190 İş Yerinde Şiddet Ve Taciz Sözleşmesi ve 206 Sayılı Tavsiye Kararı eğitimi verilmekle birlikte belediyelerin “İyi Uygulama Örnekleri” incelenmiştir.

Bu kapsamda Antalya Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 190 sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi Politika Belgesi’ni imzalamak isteyen ilk büyükşehir belediyesi olarak gönüllü olmuştur.

Çalıştay kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliliğinin her alanda sağlanması ve yerelde demokratikleşme yönünde atılan adımların nasıl daha sürdürülebilir hale getirileceğine ilişkin verimli tartışmalar gerçekleştirilmiş ve konuya ilişin bir yol haritası çıkarılmıştır. Çalıştaya katılan tüm belediyeler, tüm yerel politika ve hizmetleri, cinsiyet eşitsizliğini önlemeye yönelik bir perspektifle oluşturmanın kadın ve kız çocuklarına yönelik her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına yönelik en temel politika adımları olduğu konusunda hemfikirdir.

 

TKDF Acil Yardım Hattı’nın verilerine göre, iş birliği protokolünü imzalayarak hat hakkında bilgilendirme faaliyetleri ve toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı politikalar yürüten belediyelerde Acil Yardım Hattına etkin başvuru sayısında belirgin bir artış olduğu gözlemlenmiştir. Bu bilinilirlik, hattın özellikle kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddetin önlenmesi faaliyetleri kapsamında son derece önemlidir. TKDF UNFPA ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında Acil Yardım Hattı’nın 15 yıllık hizmet istatistiklerini 2023 senesinin ilk aylarında kamuoyu ile paylaşacaktır.

Çalıştayda 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14-a maddesi uyarınca büyükşehir belediyeleri ve nüfusu 100.000 kişiyi aşan ilçe belediyelerinde sığınma evi açılmasının zorunlu ve hayati olduğu katılımcı belediyelere hatırlatılmıştır.

Bu çalıştay, 20 Kasım 2021 İzmit Çalıştayı sonuç bildirgesinde belirtilen merkezi politikasızlık sorununun çözülmesinde yerelden politika üretim süreci ile değişimin sahada olumlu etkisi olduğunu göstermiştir.

Çalıştay kapsamındaki sonuç önerileri:

1. TKDF ve belediyelerin işbirliği, esas olarak toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımının yerelde kurumsallaştırılmasını hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda yatay örgütlenmenin arttırılması,

2. İstanbul Sözleşmesi’nin 81 maddesinin Türkiye’nin imza çektiği günden itibaren “Eşitlik Yerelde Başlar” ifadesi üzerinden İstanbul Sözleşmesi’nin ilgili maddelerinin yerel yönetimlerce uygulandığı sürdürülebilir çalışmaların hızlandırılması,

 

 

3. Belediyelerin toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımını sahada uygulayabilmek için tüm birim ve kadrolarında bu kavramı içselleştirmeleri,

4. ILO 190 sayılı Sözleşme gerekliliklerinin belediyeler tarafından hem kendi bünyelerinde hem de yaptıkları iş sözleşmelerinde uygulanması,

5. Belediyelerin özellikle toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemeyi esas alan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı oluşturması ve/veya mevcut planların kurumsallaşması, eşitlik politikalarının sürdürülebilir olması için çalışmaların hızlandırılması,

6. Kadınların yerel yönetimlerde yetersiz temsilinden hareketle 2024 yerel seçimlerinde yerel yönetimlerde kadın katılımını artırmak için çalışmaların TKDF öncülüğünde başlatılması,

7. Cinsiyet temelli şiddetle mücadelenin en temel noktalarından birisi kadının ekonomik olarak güçlenmesi olduğundan hareketle daha fazla kadının istihdamda yer almasını sağlamak amacıyla imzacı belediyeler tarafından çeşitli eğitim programları ve projeler gerçekleştirilmekte olup bu çalışmaların artarak devam etmesi önemlidir. İş gücüne katılım ve belediye hizmetlerine erişimde dijital mecra ön plana çıkmaya başlamıştır. Bu bağlamda, belediyelerin kadınlara e-ticaret, dijitalleşme ve iletişim kursları düzenleyerek TKDF-özel sektör iş birliğinde kadınların istihdama katılımlarının sağlanması,

8. İmzacı belediyelerin hane içi eşit bakım yükünü esas alan eğitim materyalleri hazırlaması ve sundukları hizmetlerin bu paralelde yürütülmesi,

9. İmzacı belediyelere yönelik toplumsal cinsiyet eşitliği konulu eğitimlerin düzenli şekilde çalışanlara sunulması, kararı alınmıştır.

 

 

Ortak görüşlerin ve iyi uygulama örneklerinin yer aldığı çalıştay sonuç kitabı ilerleyen zamanlarda kaynak kitap olarak kullanılması amacıyla kamuoyu ile paylaşılacaktır.

 

İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyor ve eşitliğin yerelden başladığı bir Türkiye için çalışmaya devam ediyoruz. Çünkü Eşitlik Yerelde Başlar.”